Sociální služby

ENERGIE o.p.s. poskytuje tyto sociální služby


1. Odlehčovací služby (pobytové a ambulantní)

2. Chráněné bydlení (skupinové a individuální)

 

Fotografie z našich akcí naleznete zde

 

1. Odlehčovací služby (pobytové a ambulantní)

Poslání

Posláním sociální služby Odlehčovací služby je usnadnění života rodinám trvale pečujícím o osoby s postižením.

Cíl

Cílem sociální služby Odlehčovací služby je poskytnout pečující rodině prostor na nezbytný odpočinek.

Cílová skupina

Muži a ženy ve věku od 19 do 64 let s lehkým či středním mentálním postižením nebo dlouhodobým duševním onemocněním, kteří jsou v trvalé péči rodiny nebo svých blízkých.

Předmětem činnosti je

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Vše se děje při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

 

Důvody vylučující poskytnutí služby

Služba není určena imobilním osobám, agresivním osobám, osobám závislým na návykových látkách, osobám s projevy narušujícími kolektivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobslužných činnostech, osobám, které se neorientují v prostoru, čase a vlastní osobou.

  

Důvody umožňující odmítnutí uzavření smlouvy 

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

 

Zásady poskytování sociální služby 

 

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnání příležitostí (např. společenských vztahů, trávení volného času atd.)
 • podpora individuality uživatelů
 • respektování osobnosti a lidských práv uživatelů a obhajoba jejich práv
 • vzájemná rovnocenná komunikace a tolerance mezi uživateli a zaměstnanci
 • důvěra mezi uživateli a zaměstnanci
 • přizpůsobení sociálních služeb uživatelům
 • zvyšování kvality poskytovaných služeb dle potřeb uživatelů
 • trpělivost a naslouchání

 

 

 

 

 

2. Chráněné bydlení

Poslání

Posláním sociální služby Chráněné bydlení je vytvoření životního zázemí každému uživateli tak, aby mohl v co největší možné míře žít podle vlastních představ.

Cíl

Cílem sociální služby Chráněné bydlení je umožnit uživateli, aby se v co největším rozsahu zapojil do běžného života společnosti.

Chráněné bydlení je poskytováno formou individuální a skupinovou.

Cílová skupina

Chráněné bydlení skupinové (budova ENERGIE o.p.s., Hornická 106, Meziboří)  

 • osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení individuální (byty a domy v Meziboří) 

 • osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které nejprve využívaly Chráněné bydlení na adrese Hornická 106, Meziboří,  a u kterých došlo k zlepšení sociálních dovedností do té míry, že zvládají individuální chráněné bydlení.
 • osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let zvládající individuální chráněné bydlení

Důvody vylučující poskytnutí služby

Služba není určena imobilním osobám, agresivním osobám, osobám závislým na návykových látkách, osobám s projevy narušujícími kolektivní soužití, osobám nesamostatným v základních sebeobslužných činnostech, osobám, které se neorientují v prostoru, čase a vlastní osobou.

 

Důvody umožňující odmítnutí uzavření smlouvy

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

Předmětem činnosti je

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času atd.)
 • podpora individuality uživatelů
 • respektování osobnosti a lidských práv uživatelů a obhajoba jejich práv
 • vzájemná rovnocenná komunikace a tolerance mezi uživateli a zaměstnanci
 • důvěra mezi uživateli a zaměstnanci
 • kontakt se širším okolím uživatelů - především rodinou
 • přizpůsobení sociálních služeb uživatelům
 • zvyšování kvality poskytovaných služeb dle potřeb uživatelů
 • trpělivost a naslouchání